เนื้อหา

 

โครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีอาหารมืออาชีพ"

วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษารับทราบโครงสร้างของหลักสูตรภาควิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๙  การวางแผนการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและค่าตอบแทน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การเรียน จากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

 

surprisedlaughingsmilewinksurprisedlaughinglaughingsurprisedwinkwinkcoollaughinglaughing

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 

ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

          การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2559) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณไกรสร พาขึ้นพร้อม หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัทจังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด 

      

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช

โดย รศ.ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล และอาจารย์สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธาณี

 

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106711
TodayToday2
YesterdayYesterday41
This_WeekThis_Week2
This_MonthThis_Month1157
All_DaysAll_Days106711Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.