เนื้อหา

ประวัติความเป็นมาของภาคเทคโนโลยีอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยใช้อาคารคีรีมาศชั้น 4 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องทำงานของคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ห้องดำเนินการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์อาหาร จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีของธัญชาติ สำหรับห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีของผลไม้และผัก เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี ดำเนินการที่อาคารคีรีมาศชั้น 1

          การเรียนการสอน 
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
          - การแปรรูปอาหาร เช่น การให้ความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง และการทำแห้ง
          - วิศวกรรมอาหาร เช่น พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน และการทำงานของหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการผลิต เช่น การผสม การลดขนาด
          - การบรรจุภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้วัสดุบรรจุ และกระบวนการบรรจุ
          - การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ และการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร
          นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          การรับเข้าศึกษา
          - สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
          กรณีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะได้รับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารด้าน
          - การวางแผนและควบคุมการผลิต
          - การควบคุมและประกันคุณภาพ
          - การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
          - อื่นๆ เช่น การวิจัยการวิเคราะห์อาหาร การกำหนดมาตรฐานอาหาร และการขาย เป็นต้น
          รวมถึงการทำงานในหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106718
TodayToday9
YesterdayYesterday41
This_WeekThis_Week9
This_MonthThis_Month1164
All_DaysAll_Days106718Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.