เนื้อหา

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เปิดสอนหลักสูตร 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปรับปรุง 2555) สำหรับนักศึกษารหัส 55-59 Download รายละเอียด

      แผนการศึกษา Download

2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป Download รายละเอียด

    แผนการศึกษา Download

 

อาคารสถานที่  

 

     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งอยู่ที่อาคารคีรีมาศชั้น 4      

ห้องบรรยาย และบรรยากาศการเรียนการสอน

 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

 

ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory test)

 

ห้องปฏิบัติการโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

Gas Chromatography (GC) 

 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
   Bomb Calorimeter
Rapid Visco Amylograph (RVA)
Viscometer
Texture Analyzer

Color Measurement

   Polarimeter

 

 

1. คณะกรรมการประจำภาควิชาฯ 

1.1 อาจารย์รัชดา  สาดตระกูลวัฒนา                            

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล               

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์             

1.4 รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์                       

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี            

1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี                             

1.7 อาจารย์ ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร                       

1.8 อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล                             

1.9 อาจารย์ ดร.พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร        

1.10 อาจารย์พรทิพย์ วิริยะวัฒนา                                

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

2.3 อาจารย์ ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร  

2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี

2.5  อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล

 

                  

 

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ลำดับ

รายชื่อหัวหน้าภาควิชา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 

รศ.สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์

(ผู้ประสานงานสาขาวิชา)

พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536

2

 

รศ.อรพิน  ชัยประสพ

13 ตุลาคม พ.ศ.2536 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2537

3

ผศ.เกสรี  จุ้ยชุม

1 มกราคม พ.ศ.2538 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2538

4

ผศ.พรทิพย์  สุมนพันธุ์

1 ธันวาคม พ.ศ.2538 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2539

5

อ. ดร.ปาริชาติ  บุญพิคำ

1 มกราคม พ.ศ.2540 – 31 มกราคม พ.ศ.2541

ุ6

ผศ.ทัชชกร  โคมทอง

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 – 1 มกราคม พ.ศ.2542 

7

รศ. ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 

8

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

20 พฤษภาคม พ.ศ.2546 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2550

9

 ผศ.จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

 24 กรกฎาคม พ.ศ.2550 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554

10

ผศ. ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

 4 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 4 ตุลาคม พ.ศ.2558

11

อ. ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร

5 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 2 เมษายน พ.ศ.2561

12

อ.รัชดา สาดตระกูลวัฒนา

21 มิถุนายน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“ผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์” 


พันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา
          พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์

ด้านการวิจัย
          ส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย จัดให้มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านวิชาการและด้านการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          ให้ความร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการบริหารจัดการ
          พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการบริหารจัดการ


ปรัชญา

- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์
- มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

 

   

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106705
TodayToday37
YesterdayYesterday53
This_WeekThis_Week337
This_MonthThis_Month1151
All_DaysAll_Days106705Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.