เนื้อหา

วิสัยทัศน์

“ผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์” 


พันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา
          พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์

ด้านการวิจัย
          ส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย จัดให้มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านวิชาการและด้านการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          ให้ความร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการบริหารจัดการ
          พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการบริหารจัดการ


ปรัชญา

- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์
- มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

 

   

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106718
TodayToday9
YesterdayYesterday41
This_WeekThis_Week9
This_MonthThis_Month1164
All_DaysAll_Days106718Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.