เนื้อหา

Porntip  Wiriyawattana, Ph.D.

          Telephone     0-2310-8407

          Email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

          2001 - 2005          B.Sc. in Food Science and Nutrition, Srinakharinwirot University, Thailand

          2006 - 2009          M.Sc. in Nutrition, Mahidol University, Thailand

          2011 - 2018          Ph.D. in Agro-Industrial Product Development, Kasetsart University, Thailand

Interested Research Area    

          - Food and Nutrition Technology

          - Packaging Technology

          - Meat Technology

Publication

          Wiriyawattana P, Suwonsichon S and Suwonsichon T. 2018. Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry flour. Agriculture and Natural Resources. 52, 445-450.

          Wiriyawattana P, Suwonsichon S and Suwonsichon T. 2018. Effects of aging on taste threshold: A case of Asian people. Journal of sensory studies. 33(4), 1-9.

          Porntip Wiriyawattana and Suntaree Suwonsichon. 2014. Effect of autoclave heating and microwave heating on stability and antioxidant activity of riceberry bran. In “The 52nd Kasetsart University Annual Conference” Kasetsart University. Thailand, February 4-7, 2014; 25-32.

          Songchitsomboon S, Wiriyawattana P, Komindr S, Kongkachuichai R, Vanavichit A. 2009. Effect of a rice bran supplement before dietary meal on fasting and postprandial glucose and cholesterol levels of type 2 diabetic patients in Thailand. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. 7(2) (Supplement): 72.

          Wiriyawattana P, Songchitsomboon S, Komindr S, Kongkachuichai R, Vanavichit A. The effect of high nutritive rice bran supplement (variety 313-19-1) before dietary meal on blood glucose and lipid profile control in patients with type 2 diabetes. In “International Symposium of Graduate Research”, Phranakhon Rajabhat University, Thailand, March 7, 2009; 88-101.

Presentations

          Porntip Wiriyawattana, Suntaree Suwonsichon and Thongchai Suwonsichon. 2018. Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry flour. International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018). 26-28 April, 2018. Hotel Windsor Suites & Convention Bangkok Thailand.

          Porntip Wiriyawattana, Suntaree Suwonsichon and Thongchai Suwonsichon. 2016. Taste discrimination ability of the elderly. Taste and try before you fry: from product formulation to consumer experience (SPISE 2016). 29-31 July, 2016. Hochiminh City. Vietnam, poster presentation.

          Porntip Wiriyawattana, Camille Viard, Suntaree Suwonsichon and Thongchai Suwonsichon. 2014. Changes in taste perception with ageing of Thai consumers. SenseAsia 2014: The Asian Sensory and Consumer Research Symposium. 11-13 May 2014. Singapore, poster presentation.

          Porntip Wiriyawattana and Suntaree Suwonsichon. 2014. Effect of autoclave heating and microwave heating on stability and antioxidant activity of riceberry bran. The 52nd Kasetsart University Annual Conference. February 4-7, 2014. Kasetsart University. pp. 25-32.

          Porntip Wiriyawattana. The effect of high nutritive rice bran supplement (variety 313-19-1) before dietary meal on blood glucose and lipid profile control in patients with type 2 diabetes. In “International Symposium of Graduate Research”, Phranakhon Rajabhat University, Thailand, March 7, 2009. 

 

 

Phanlert  Promsakha na Sakon Nakhon, Ph.D.

          Telephone     0-2310-8407

          Email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

          2004 - 2008          B.S. in Food Technology, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Thailand

          2008 - 2011          M.S. in Agro-Industrial Product Development, Kasetsart University, Thailand

          2011 - 2017          Ph.D. in Agro-Industrial Product Development, Kasetsart University, Thailand

Interested Research Area

          - Development of Functional products

          - Statistical Techniques for Product Development

          - Food Chemistry

          - Evaluation of Phytochemistry (antioxidants)

Professional Experience

          2012 – 2016          Special Instructor for the Academic Classes in Food Research and

                                      Development, Department of Food Business Management,

                                      School of Science & Technology, University of the Thai Chamber of

                                      Commerce (UTCC), Thailand     

Publications

          International Publication

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., K. Jangchud, A. Jangchud and C. Charunuch. 2018. Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacks. Agriculture and Natural Resources. 52(6): 550-556.

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., K. Jangchud, A. Jangchud and W. Prinyawiwatkul. 2017. Comparisons of physicochemical properties and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flour. International Journal of Food Science and Technology. 52: 2436-2444.   

          International Proceeding and Presentation

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., K. Jangchud, A. Jangchud and C. Charunuch. 2015. Development of Snack Food from Germinated Brown Rice and Pumpkin Flour using Extrusion Process, pp. 41. In 17th Food Innovation Asia Conference 18-19 June 2015. Thailand. (Poster presentation).

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., K. Jangchud and A. Jangchud. 2013. Characterization and Physicochemical Properties of Pumpkin Starch and Flour, pp.     62-63. In 13th ASEAN Food Conference 9-11 September 2013. Singapore. (Oral presentation)

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., A. Jangchud and K. Jangchud. 2012. Extending Shelf-Life of Tomatoes Using Low Methoxyl Pectin from Krueo Ma Noy Leaves (Cissampelos pareira L.) as an Edible Coating, pp. 75. In The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference 18-19 October 2012. National Pingtung University of Science and Technology, Pingtung, Taiwan. (Poster presentation)

          National Proceeding and Presentation

          Promsakha na Sakon Nakhon, P., A. Jangchud and K. Jangchud. 2011. Process Development for Pectin Production from Krueo Ma Noy Leaves (Cissampelos pareira L.), pp.499-507. In The Proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference.     1-4 February 2011. Kasetsart University, Bangkok. (Poster presentation: in Thai)

 

 

Assistant Professor Dr. Withu Choosri

          Telephone     0-2310-8407#14

          E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

          1997          B.Sc. in Microbiology, Burapha University, Thailand

          2003          M.Sc. in Microbiology, Kasetsart University, Thailand

          2010          Dr. nat. tech. (Food Biotechnology),

                           University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria

Publications

          International Journals

          Choosri, W., Paukner, R., Staudigl, P., Haltrich, D. and Leitner, C. Enhanced production of recombinant galactose oxidase from Fusarium graminearum in E. coli.

          Choosri, W., Paukner, R., Staudigl, P., Haltrich, D. and Leitner, C. Characterization of a Galactose oxidase His-tag fusion protein.

          Paukner, R., Staudigl, P., Choosri, W., Sygmund, C., Halada, P., Haltrich, D., and Leitner, C. 2014. Galactose oxidase from Fusarium oxysporum-Expression in E. coli and P. pastoris and Biochemical characterization. PLoS One, 9(6), e100116.

          Paukner R. Staudigl P., Choosri W., Haltrich D. and Leitner C. 2015. Expression, purification, and characterization of galactose oxidase of Fusarium sambucinum in E. coli. Protein Expression and Purification, 18, 73-79.

          Malaikritsanachalee P., Choosri W. and Choosri T. (2018). Study on kinetics of flow characteristics in hot air drying of pineapple. Food Science and Biotechnology. 27(4): 1047-1055.

          Conference Proceedings

          Malaikritsanachalee P., Choosri W. and Choosri T. Evaluation of time-temperature combination for continuous milk pasteurization using thiamine marker.

          Malaikritsanachalee P., Choosri W. and Choosri T. 2015. Thermal resistance evaluation of microorganism by continuous pasteurization process. The 5th National and International Graduate Study Conference “Creative Education Intellectual Capital toward ASEAN”, 506-514.

          Malaikritsanachalee P., Choosri W. and Choosri T. 2015. Optimization of convective hot air drying for ripe banana. Food Innovation Asia Conference “Innovative ASEAN Food Research towards the World”, 516-521.

          ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี, วิธู ชูศรี และธัชพงศ์ ชูศรี. 2556. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสเนื่องจากอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการพาสเจอไรซ์. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 “ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร: สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก”, 165-170.

          ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี, วิธู ชูศรี และธัชพงศ์ ชูศรี. 2557. การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4, 2793-2805.

          Texbook

          วิธู ชูศรี. (2560). เทคโนโลยีของกระบวนการหมักอาหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

 

Rasawan Apilakkittakan

          Telephone     0-2310-8407

          E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

          2005          B.Sc. in Agro-industry, Naresuan University, Thailand

          2007          M.Sc. in Food and Nutritional Toxicology, Mahidol University, Thailand

          2011          Certificate in Genetically Modified Food Safety Assessment (Primary),
                                     Food and Drug Administration and National Science and Technology
                           Development Agency, Thailand

          2011          Certificate in Ensuring Safe, High Quality, Ready to Eat under Enhancing 
                           Food Safety Management Competence in Thai "Ready to Eat" Food Sector Project,
                                     National Food Institute and Campden BRI, Thailand

          2019          Certificate in Governance and Food Safety in International Food Chains,
                                     Wageningen Centre for Development Innovation, The Netherlands

          2019          Certificate in Food Systems for Healthy and Sustainable Diets,
                                     Wageningen Centre for Development Innovation, The Netherlands

Interested Research Area

          - Food Toxicology

          - Food Safety 

Professional Experience

          2007 - 2010          Scientist at Food and Drug Administration, Thailand

          2010 - present      Lecturer at Department of Food Technology,

                                     Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

          2013 - present      Visiting Lecturer at Christian University of Thailand

                                     - Lecturer in Food Law and Standard, Food Processing 2 and Oils and Fats Technology

          2017 - present      Visiting Lecturer at Silpakorn University 

                                     - Lecturer in Food Standard and Regulations 

Publications

          Journal Articles

          จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์ และ รัษวรรณ อภิลักขิตกาล. (2559). การลดปริมาณคอเลสเตอรอลและพลังงานในขนมทองหยิบโดยใช้ไข่แดงเทียมและน้ำตาลพลังงานต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., 32(1), 179-199.

          Conference Proceedings

          รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, ดิษญา กิตติธนวิมล, จารุณี วงศ์เล็ก, จุไรรัตน์ ถนอมกิจ และเกมิกา แพรงาม. (2560). การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อุปทาน. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560, 73 – 90.

          Textbook

          รัษวรรณ อภิลักขิตกาล. (2562). มาตรฐานและกฎหมายอาหาร (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Funded Projects

         การลดปริมาณคอเลสเตอรอลและพลังงานในขนมทองหยิบโดยใช้ไข่แดงเทียมและน้ำตาลพลังงานต่ำ (Reduction of Cholesterol Content and Energy in Thong-Yip Dessert by Using Simulated Egg-Yolk and Low Energy Sugar) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ผู้ร่วมวิจัย)

         การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์กรดอะมิโนอิสระในน้ำผลไม้ (Development of Free Amino Acid Analysis in Fruit Juice) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผู้ร่วมวิจัย)

 

 

Rachada  Sadtragoolwatana

          Telephone      0-2310-8407#14

          E-mail           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

          1992 - 1995          B.Sc. in Food Technology, Chulalongkorn University, Thailand

          1996 - 1999          M.Sc. in Food Technology, Chulalongkorn University, Thailand

Interested Research Area

          - Nutrition

          - Fruit and vegetable development

Publications

          Textbook

          จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์ และรัชดา สาดตระกูลรัชดา. (2561). ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106710
TodayToday1
YesterdayYesterday41
This_WeekThis_Week1
This_MonthThis_Month1156
All_DaysAll_Days106710Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.