ประวัติความเป็นมาของภาคเทคโนโลยีอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยใช้อาคารคีรีมาศชั้น 4 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องทำงานของคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ห้องดำเนินการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์อาหาร จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีของธัญชาติ สำหรับห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีของผลไม้และผัก เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี ดำเนินการที่อาคารคีรีมาศชั้น 1

          การเรียนการสอน 
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
          - การแปรรูปอาหาร เช่น การให้ความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง และการทำแห้ง
          - วิศวกรรมอาหาร เช่น พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน และการทำงานของหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการผลิต เช่น การผสม การลดขนาด
          - การบรรจุภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้วัสดุบรรจุ และกระบวนการบรรจุ
          - การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ และการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร
          นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          การรับเข้าศึกษา
          - สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
          กรณีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะได้รับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารด้าน
          - การวางแผนและควบคุมการผลิต
          - การควบคุมและประกันคุณภาพ
          - การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
          - อื่นๆ เช่น การวิจัยการวิเคราะห์อาหาร การกำหนดมาตรฐานอาหาร และการขาย เป็นต้น
          รวมถึงการทำงานในหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 

วิสัยทัศน์

“ผลิตนักเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์” 


พันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา
          พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์

ด้านการวิจัย
          ส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย จัดให้มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านวิชาการและด้านการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          ให้ความร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการบริหารจัดการ
          พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการบริหารจัดการ


ปรัชญา

- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์
- มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

 

   

 

1. คณะกรรมการประจำภาควิชาฯ 

1.1 อาจารย์รัชดา  สาดตระกูลวัฒนา                            

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล               

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์             

1.4 รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์                       

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี            

1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี                             

1.7 อาจารย์ ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร                       

1.8 อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล                             

1.9 อาจารย์ ดร.พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร        

1.10 อาจารย์พรทิพย์ วิริยะวัฒนา                                

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

2.3 อาจารย์ ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร  

2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี

2.5  อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล

 

                  

 

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ลำดับ

รายชื่อหัวหน้าภาควิชา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 

รศ.สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์

(ผู้ประสานงานสาขาวิชา)

พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536

2

 

รศ.อรพิน  ชัยประสพ

13 ตุลาคม พ.ศ.2536 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2537

3

ผศ.เกสรี  จุ้ยชุม

1 มกราคม พ.ศ.2538 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2538

4

ผศ.พรทิพย์  สุมนพันธุ์

1 ธันวาคม พ.ศ.2538 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2539

5

อ. ดร.ปาริชาติ  บุญพิคำ

1 มกราคม พ.ศ.2540 – 31 มกราคม พ.ศ.2541

ุ6

ผศ.ทัชชกร  โคมทอง

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 – 1 มกราคม พ.ศ.2542 

7

รศ. ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 

8

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

20 พฤษภาคม พ.ศ.2546 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2550

9

 ผศ.จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

 24 กรกฎาคม พ.ศ.2550 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554

10

ผศ. ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

 4 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 4 ตุลาคม พ.ศ.2558

11

อ. ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร

5 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 2 เมษายน พ.ศ.2561

12

อ.รัชดา สาดตระกูลวัฒนา

21 มิถุนายน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

อาคารสถานที่  

 

     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งอยู่ที่อาคารคีรีมาศชั้น 4      

ห้องบรรยาย และบรรยากาศการเรียนการสอน

 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

 

ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory test)

 

ห้องปฏิบัติการโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

Gas Chromatography (GC) 

 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
   Bomb Calorimeter
Rapid Visco Amylograph (RVA)
Viscometer
Texture Analyzer

Color Measurement

   Polarimeter

 

 

          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เปิดสอนหลักสูตร 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปรับปรุง 2555) สำหรับนักศึกษารหัส 55-59 Download รายละเอียด

      แผนการศึกษา Download

2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป Download รายละเอียด

    แผนการศึกษา Download

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

104991
TodayToday10
YesterdayYesterday33
This_WeekThis_Week298
This_MonthThis_Month1012
All_DaysAll_Days104991Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.